Vareņiki
Vareņiki "Smile"
Svars: 0.5 kg
Vareņiki "Kartupeļu ar sēnem"
Svars: 0.5 kg
Vareņiki "Kartupeļu"
Svars: 0.5 kg / 2.5 kg
;